تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
بررسی جزای نقدي در حقوق ایران


بخشی از متن اصلی :فهرست مطالب مقدمه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدي گفتار اول: تعریف جزای نقدي گفتار دوم: ماهیت جزای نقدي گفتار سوم: خصائص جزای نقدي فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدي گفتار اول: مزایای جزای نقدي گفتار دوم: معایب جزای نقدي گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدي الف- کاربدل از جزای نقدي ب- رژیم روزهای جزای نقدي فصل سوم: اقسام جزای نقدي گفتار اول:جزای نقدي ثابت و نسبی الف- جزای نقدي ثابت ب- جزای نقدي ثابت گفتار دوم: جزای نقدي اصلی و تکمیلی (تتمیمی) تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدي فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدي گفتار اول: هدف کیفری گفتار دوم: هدف مالی گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدي گفتار چهارم: اصل قانونی بودن گفتار پنجم: اصل شخصی بودن الف- عدم پذیرش پرداخت

ادامه مطلب  
رساله بررسی جزای نقدي در حقوق ایران


دانلود رساله بررسی جزای نقدي در حقوق ایران  349 ص با فرمت word    فهرست مطالب مقدمهبخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدي گفتار اول: تعریف جزای نقدي گفتار دوم: ماهیت جزای نقدي گفتار سوم: خصائص جزای نقدي فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدي گفتار اول: مزایای جزای نقدي گفتار دوم: معایب جزای نقدي گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدي الف- کاربدل از جزای نقدي ب- رژیم روزهای جزای نقدي فصل سوم: اقسام جزای نقدي گفتار اول:جزای نقدي ثابت و نسبی الف- جزای نقدي ثابت ب- جزای نقدي ثابت گفتار دوم: جزای نقدي اصلی و تکمیلی (تتمیمی) تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدي فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدي گفتار اول: هدف کیفری گفتار دوم: هدف مالی گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزا

ادامه مطلب  
بررسی جزای نقدي در حقوق ایران - 354 صفحه - فایلword


فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه مقدمه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدي گفتار اول: تعریف جزای نقدي گفتار دوم: ماهیت جزای نقدي گفتار سوم: خصائص جزای نقدي فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدي گفت

ادامه مطلب  
بررسی جزای نقدي در حقوق ایران -درقالب ورد-358 صفحه


فهرست مطالب عنوان                                  صفحه مقدمه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدي گفتار اول: تعریف جزای نقدي گفتار دوم: ماهیت جزای نقدي گفتار سوم: خصائص جزای نقدي فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدي گفتار اول: مزایای جزای نقدي گفتار دوم: معایب جزای نقدي گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدي الف- کاربدل از جزای نقدي ب- رژیم روزهای جزای نقدي فصل سوم: اقسام جزای نقدي گفتار اول:جزای نقدي ثابت و نسبی الف- جزای نقدي ثابت ب- جزای نقدي ثابت گفتار دوم: جزای نقدي اصلی و تکمیلی (تتمیمی) تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جز

ادامه مطلب  
بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدي بر بازده سهام


فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات69 كلـیـات -بیان مسئله(مقدمه) به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدي درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدي به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدي واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدي مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدي علا قه مند هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن برب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدي و تعهد


       دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدي و تعهد چیکده این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدي می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدي ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدي وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائ

ادامه مطلب  
تحقیق رابطه نسبتهای نقدي و تعهدی


چیکده 4مقدمه 5بیان مسئله 6اهمیت موضوع 6فرضیه 7متغییرها 8فصل دوم 10رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدي 10مبانی حسابداری 11مبنای نقدي (کامل) 11مبنای تعهدی (کامل) 11مبنای نیمه تعهدی 12مبنای تعهدی تعدیل شده 12مبنای نقدي تعدیل شده 13مزایای مبنای تعهدی 13حسابداری تعهدی 14تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته 19سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا 25گزارشهای مالی تعهدی 26سیستمهای مدیریتی تعهدی 27گزارشگری جامع دولت 29بودجه بندی تعهدی 29دیدگاههای موافق و مخالف 30ناسازه ها و تضادها 32حسابداری بر مبنای نقدي چیست ؟ 34مفاهیم اساسی : 36اهداف صورتهای مالی: 37تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدي 40اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدي : 41مفاهیم و تعریف وجوه نقد 42مزایای صورت جریانهای نقدي : 42ماهیت صورت جریانهای نقدي 43فعالیتهای عملیاتی : 44

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی زبان شعر شاملو


 تعداد صفحات : 178 صفحه       -      قالب بندی :  word            چکیدهپژوهش حاضر با عنوان "بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو" کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی. یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه مجموعه آثارش بدست آمده است. در این پژوهش این نکته را دریافتیم که راز زیبایی و زبان نسبتا منحصر به فرد شعر شاملو در فراهنجاری های زبانی خاصی است که او در اشعارش از آنها بهره برده است؛ فراهنجاری هایی از نوع واژگانی، صرفی، نحوی ،معنایی و کهن گرایی. با بررسی آین فراهنجاری ها در منتخب اشعار شاملو پی بردیم که برجسته ترین فراهنجاری بکار رفته در اشعار، فراهنجاری زمانی یا

ادامه مطلب  
پایان نامه بررسی تطبیقی شعر احمد شاملو و احمدرضا احمدی


فایل : wordقابل ویرایش و آماده چاپتعداد صفحه :208  فهرست                                                                                             صفحه فصل اول:كلیات طرح بیان مساله...................................................................

ادامه مطلب  
پایان نامه بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدي بر بازده سهام


فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:70به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدي درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدي به عنوان یكی از اجزا ءلاینفك برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است كه مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست كه جریانهای نقدي واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه كرد.همچنین صورت جریانهای نقدي مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدي علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi